Utilitzem cookies per millorar la vostra al nostre lloc.

A l'continuar accepta la nostra política de cookies.

close

1. Identificació de la raó social del responsable de l'arxiu

D'acord amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic posem en el seu coneixement les dades socials de l'entitat:

 • Raó social: INFORMATICA CARPIO, S.L.
 • Residència: Espanya
 • Telèfon: 937354981
 • Correu electrònic: info@icarpio.net
 • Domicili: C / Sometent Castella, 122, C.P. 08225, Barcelona
 • N.I.F / C.I.F .: B62905492
 • Objecte:
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona al full B256144, tom 34720, foli 56 .

2. Informació general.

Aquestes condicions generals regulen l'ús de el servei de el web site www.icarpio.net el seu titular és INFORMATICA CARPIO, S.L. (Des d'ara ICARPIO) disponible de forma gratuïta per als usuaris d'Internet i la seva visualització no requereix de cap subscripció o registre algun. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes sí requereix el registre de l'Usuari a la web. La utilització de la nostra web li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per ICARPIO en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al nostre lloc web, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. L'Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la nostra web Així mateix, la utilització de Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per ICARPIO previst en aquestes Condicions Generals en quant no s'oposin a elles.

L'Usuari registrat podrà en tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com Usuari del la web, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, per Internet o per telèfon al número 937354981 o per correu electrònic a l'adreça info@icarpio.net

ICARPIO es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals així com les Condicions Particulars que siguin aplicables.

3. Condicions Generals

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga a el compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de l' servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el lloc www.icarpio.net , de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets ICARPIO , de la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització de www.icarpio.net a:

 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ICARPIO , de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 • L'Usuari ha de custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "Contrasenya" que li sigui facilitada per ICARPIO , com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos. Es recomana la utilització de contrasenyes robustes i complexes perquè no sigui fàcilment intel•ligible. Així mateix es recomana la utilització de caràcters alfabètics i numèrics per a la contrasenya. L'Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels Serveis per qualsevol tercer que empri a l'efecte la seva contrasenya i nom d'usuari gràcies a una utilització no diligent o la pèrdua dels mateixos per l'Usuari
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ICARPIO o tercers.
 • L'usuari no ha d'obstaculitzar l'ús de el Servei ICARPIO d'un altre usuari ni l'ús de serveis similars per part d'una altra entitat.
 • L'Usuari especialment haurà d'abstenir a realitzar qualsevol acte contrari a les normes que regulen, la protecció de dades de caràcter personal, el mercat i els consumidors, la propietat intel•lectual, les normes de caràcter fiscal, i l'honor, la intimitat i la imatge i bon nom de persones o entitats.
 • L'usuari té prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de ICARPIO o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció i qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els Continguts

ICARPIO podrà, segons el seu propi criteri, donar per acabat el servei ICARPIO en forma immediata, si la conducta de l'Usuari no és conforme amb els termes i condicions exposades en la present.

ICARPIO podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris.

4. Propietat intel•lectual i industrial

1.- L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements [gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció] estan protegits per drets de propietat intel•lectual titularitat de ICARPIO .

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ICARPIO i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel•lectual de ICARPIO . Només estarà autoritzat a la reproducció [impressió o descàrrega] per a ús privat dels continguts disposats en el lloc web.

2.- No es permet la utilització dels signes distintius [marques, noms comercials], excepte autorització expressa dels legítims titulars.

5. Exoneració de responsabilitat.

ICARPIO no serà responsable:

Amb caràcter general, respecte de l'ús inadequat del lloc web titularitat de ICARPIO .

 • Els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir ICARPIO per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques.

 • ICARPIO no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor o a qualsevol prestació.

Pel que fa a l'accés per tercers al seu sistema ICARPIO adoptarà les cauteles tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la qual s'accedeix, però sense que sigui responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les esmentades dades.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts el contingut ICARPIO no pot controlar. La seva inclusió respon a finalitats informatives, no implicant l'acceptació o garantia per part de ICARPIO dels continguts d'aquestes pàgines web. Per això, ICARPIO rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. ICARPIO en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'el funcionament d'aquesta pàgina web ni del seu contingut per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei , per fallades degudes a el servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

ICARPIO no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar a el sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d'un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l'ordinador que sigui utilitzat per la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l'ús d'aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

ICARPIO queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel•lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d' aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixos

ICARPIO queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent

6. Legislació.

Amb caràcter general les relacions entre ICARPIO amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles, sotmetent-se les parts per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l' present acord als jutjats i tribunals de residència de l'Usuari (Espanya).

Si un tribunal competent considerés que alguna disposició o disposicions d'aquest acord fos contrària a la llei, tal o tals disposicions seran redactades novament de manera que reflecteixin el més fidelment possible les intencions de les parts, mentre les altres disposicions es mantindran vigents i aplicables.

En el cas que alguna de les clàusules d'aquest Acord resultés invàlida o inaplicable, la part vàlida o aplicable i les restants disposicions del Acord es mantindran vigents i aplicables.